Prejsť na obsah

Akumulácia

Veterno-solárny elektrický akumulačný systém
ITMS: 26220220133

STU

Prečo akumulovať energiu?

Slnečná a veterná energia sú obnoviteľné zdroje energie, zužitkovanie ktorých je v súlade so súčasnými svetovými trendmi boja proti globálnemu otepľovaniu, skleníkovému efektu,...).  Vzhľadom na ich nevyčerpateľný potenciál môžu významne prispieť k udržateľnému zásobovaniu energiou. Využívajú sa najmä na výrobu elektrickej energie (vyriešená technológia).

Ich rozširovaniu bráni fakt, že začlenenie vyrobenej elektrickej energie do energetickej sústavy prináša určité ťažkosti. Podľa terminológie sa zaraďujú medzi tie druhy energií, ktorých výroba nie je v reálnom čase dostatočne predikovateľná, tzv. Nepredikovateľné Obnoviteľné Zdroje Elektriny (NOZE). To vyvoláva obavy prevádzkovateľov energetických sústav z ohrozenia prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti elektrizačnej prenosovej sústavy.

V súčasnosti najväčší problém výroby a dodávky energie do elektrickej siete vyrobenej z veternej, alebo slnečnej energie spočíva v jej nespoľahlivosti a kolísaní výkonu z dôvodu závislosti na vonkajších poveternostných vplyvov. Je známe, že v období keď je nižšia potreba elektrickej energie niektoré veterné turbíny sú na veterných parkoch nevyužité, t.j. nevyužívajú sa dostupné zdroje. Nový postup akumulácie a dodávky energie, ktorý je predmetom aplikovaného výskumu by umožnil nepretržitú výrobu energie, t.j. využíval by každý dostupný domáci zdroj, ten by akumuloval a v žiadanom čase dodával do el. siete. V prípade potreby je možné množstvo dodanej energie znížiť, resp. zvýšiť v závislosti od krivky spotreby. Sú známe veterné a slnečné podmienky z miesta realizácie projektu, čo zabezpečuje dobrú východiskovú situáciu pre plánovaný výskum.

V súčasnosti neexistujú žiadne poznatky o takomto postupe akumulácie a dodávky el. energie. Tým projekt prispeje k podpore, zlepšeniu a skvalitneniu výskumu a vývoja v SR aj v Európe, keďže obstarávanou infraštruktúrou sa zostaví jedinečné výskumné pracovisko a zložitý systém pre overovanie základov skúmaného postupu. Z tohto dôvodu sa počíta so záujmom o takýto postup akumulácie a dodávky spoľahlivej a vyrovnanej el. energie do distribučnej siete slovenských a zahraničných vedcov, ako aj investorov zo súkromného sektora a prevádzkovateľov energetických sústav.

 

l_spat_na_zaciatok