Prejsť na obsah

Akumulácia

Veterno-solárny elektrický akumulačný systém
ITMS: 26220220133

STU

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o. je konzultačno-poradenská firma, ktorá sa zaoberá prípravou projektov, technologickým poradenstvom a sprostredkovaním technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov, ako aj výskumom a vývojom v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Jej činnosť sa sústredí hlavne na energetické využívanie hydrogénu.

Na trhu pôsobí od roku 2007. Stratégiou spoločnosti je propagovať a zaviesť do praxe využívanie obnoviteľných zdrojov energie v podobe napr. dopravných prostriedkov na vodíkové články. Dlhodobá vízia spoločnosti je umiestniť sa na poprednom mieste v oblasti výskumu a vývoja obnoviteľných zdrojov energie, hlavne hydrogénu v strednej Európe.

V roku 2010 sa spoločnosť stala úspešným žiadateľom v rámci OP výskum a vývoj a od začiatku roka 2011 v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave realizuje projekt s názvom: „Veterno-solárny elektrický akumulačný systém" zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nového postupu na dodávku elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým kombináciou slnečnej a veternej energie, ich akumuláciou rôznymi spôsobmi a následnou spätnou premenou. Projekt je realizovaný v meste Kolárovo, kde bolo vytvorené spoločné výskumné pracovisko s STU v Bratislave.

Jeho cieľom je zostavenie funkčného, spoľahlivého a ekonomicky návratného systému pre vyrovnanú dodávku elektrickej energie z rôznych druhov OZE pomocou aplikovaného výskumu tohto komplexného systému na výrobu a dodávku elektrickej energie z OZE s využitím akumulačného systému v spolupráci s akademickou sférou. Tento systém bude schopný dodať v požadovanom čase požadované množstvo energie, a tým dodávať úplne rovnaký výkon alebo kopírovať dávku dennej spotreby el. energie určitého celku. Postup pre akumulovanie a dodávku el. energie umožňuje nepretržitú výrobu energie, t.j. využíva každý dostupný zdroj, ten akumuluje a v žiadanom čase  dodáva do elektrickej siete. V prípade potreby je taktiež možné množstvo dodanej energie znížiť, resp. zvýšiť v závislosti od krivky spotreby určitého celku.

hydrogen slovakiaPoužitím poznatkov z projektu bude možné zaradiť slnečnú a veternú energiu medzi tie, ktorých výroba by bola s použitím tohto systému v reálnom čase dostatočne predikovateľná. To znamená veľký krok v oblasti využívania OZE (slnko, vietor) pre účely výroby a distribúcie elektrickej energie. Existencia takéhoto systému a s tým spojené využívanie OZE vo veľkej miere napomáha k ochrane životného prostredia a k zníženiu vylučovania CO2 do ovzdušia. Výsledky projektu bude možné využívať v celosvetovom meradle pri solárnych resp. veterných parkoch pre zvýšenie spoľahlivosti dodávky vyrobenej el. energie do distribučnej siete. Poznatky získané výskumom prispejú k stabilite prenosovej sústavy Slovenskej republiky a taktiež zvýšenie využívania domácich energetických zdrojov prispeje k zvýšeniu energetickej bezpečnosti SR.

 

l_spat_na_zaciatok