Prejsť na obsah

Akumulácia

Veterno-solárny elektrický akumulačný systém
ITMS: 26220220133

STU

Opis projektu

Tento projekt je zameraný na priemyselný výskum - kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a postupov pre dodávku spoľahlivej energie do elektrickej siete získanej kombináciou veterného a slnečného zdroja, ich akumuláciou rôznymi spôsobmi a následnou spätnou premenou v požadovanom čase. Týmto postupom pre dodávku el. energie by boli schopné aj domáce zdroje energie ako vietor a slnko dodať v požadovanom čase požadované množstvo energie a tým dodávať úplne vyrovnaný výkon, alebo kopírovať krivku dennej spotreby el. energie. Tým sa stane el. energia kvalitnejšia, postup dodávky ekonomicky rýchlo návratným a zaujímavým pre investorov. Využitie poznatkov získaných priemyselným výskumom by mohlo zabezpečiť stabilitu prenosovej sústavy aj po plánovanej inštalácií 300 - 400 MW slnečných elektrárni na Slovensku v tomto roku, ako dopad zákona o podpore OZE č. 309/2009.

Spoľahlivosť a vyrovnanú dodávku elektrickej energie budú zabezpečovať dva akumulačné systémy. Pre krátko  a strednodobú akumuláciu poslúži systém VRB (vanadium redox battery), ktorý sa dokáže nabíjať aj vybíjať, t.j. funguje ako akumulátor. Po úplnom nabití tejto akumulačnej jednoty bude energia presmerovaná do elektrolyzéru, ktorý bude nadbytočnú energiu premieňať na vodík. Výrobou a uskladnením vodíka sa vyrieši dlhodobá akumulácia elektrickej energie; následne, v čase potreby sa vodík, pomocou palivového článku, premení na elektrickú energiu.

Aplikovaným výskumom sa získajú nové poznatky v oblasti využitia OZE, čo prispieva k zníženiu CO2 a tým k ochrane životného prostredia.

Projektom sa napĺňa vecná priorita Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 č. 6.1.6 Energia a energetika, keďže priemyselný výskum v rámci projektu je zameraný na obnoviteľné, ekologicky prijateľné zdroje energie a jej distribúciu. Jedná sa o aplikovaný výskum na získanie nových poznatkov na získavanie a distribúciu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (slnko, vietor).

Využitím výsledkov projektu sa môže docieliť spoľahlivá dodávka kvalitnej a vyrovnanej el. energie z domácich energetických zdrojov, ako vietor a slnko, čím by sa zvýšila energetická bezpečnosť Slovenskej republiky.

V rámci projektu sa stanovila jedna hlavná aktivita 1.1 Výskum veterno-solárneho elektrického akumulačného systému v rámci ktorej sa budú realizovať všetky činnosti potrebné pre dosiahnutie stanoveného cieľa projektu ako:

  • vytvorenie spoločného výskumného centra spoločnosti HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o. a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave;
  • získanie poznatkov na návrh a dimenzovanie  jednotlivých technologických častí nového postupu pre akumuláciu a dodávku spoľahlivej a vyrovnanej el. energie z OZE;
  • zosúladenie získaných poznatkov s legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie;
  • zostavenie zložitého systému pre akumuláciu a dodávku el. energie, tzv. Veterno-solárny elektrický akumulačný systém potrebného pre priemyselný výskum na overovanie a dolaďovanie základov postupu, ktorý by bol súčasťou prenosového systému el. energie.

Začiatok projektu: 01/2011
Koniec projektu: 12/2014

l_spat_na_zaciatok