Prejsť na obsah

Akumulácia

Veterno-solárny elektrický akumulačný systém
ITMS: 26220220133

STU

Ciele projektu

Strategickým cieľom projektu je Zvyšovanie miery spolupráce podniku a akademickej sféry pri aplikovanom výskume komplexného systému na akumulovanie a dodávku elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Naplnením strategického cieľa projektu sa zvýši prestíž výskumu, konkurencieschopnosť vedeckých tímov v rámci národného výskumu, čo povedie k zvýšeniu záujmu talentov o bádanie a zlepšia sa podmienky vzdelávacieho procesu na vysokých školách. Okrem toho sa touto investíciou prispeje k vzniku nových inovatívnych malých a stredných podnikov.

Tento projekt je zameraný na aplikovaný výskum - kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nového postupu na dodávku spoľahlivej energie do elektrickej siete získanej kombináciou veternej a slnečnej energie, akumuláciou rôznymi spôsobmi a následnou spätnou premenou na el. energiu. Využitím získaných poznatkov a zručností by mal byť zostavený postup dodávky el. energie, schopný dodať v požadovanom čase požadované množstvo energie a tým dodávať úplne vyrovnaný výkon, alebo kopírovať krivku dennej spotreby el. energie určitého celku.

Predmetom projektu je aj zostavenie spoločného výskumného centra, čo zahŕňa vytvorenie zložitého systému akumulácie a dodávky el. energie (Veterno-solárny elektrický akumulačný systém), ktorý je potrebný na priemyselný výskum najmä na overenie základov postupu.

Spoľahlivosť a vyrovnanú dodávku elektrickej energie by mali zabezpečovať dva akumulačné systémy. Pre krátko  a strednodobú akumuláciu (rádovo hodiny) bude slúžiť systém VRB (vanadium redox battery), ktorý sa dokáže rýchlo nabíjať aj vybíjať, t.j. funguje ako akumulátor. Po úplnom nabití tejto akumulačnej jednoty by bola energia presmerovaná do elektrolyzéru, ktorý bude nadbytočnú energiu premieňať na vodík. Výrobou a uskladnením vodíka sa vyrieši dlhodobá akumulácia elektrickej energie; následne, v čase potreby sa vodík, pomocou palivového článku, premení na elektrickú energiu.

Výstupom projektu bude overený postup akumulácie a dodávky vyrovnanej el. energie do distribučnej siete schopný kopírovať dennú krivku spotreby určitého celku.

Udržateľnosť výsledkov projektu zabezpečuje aj vysoká potreba poznatkov o takomto postupe, keďže v Slovenskej republike sa v dôsledku zákona o podpore OZE 309/2009 chystá inštalácia viac stoviek MW fotovoltických parkov a hrozí veľké kolísanie výkonu a napätia v prenosovej sústave. Využitím poznatkov získaných aplikovaným výskumom v rámci projektu sa môže predísť tomuto kolísaniu a tak aj možným výpadkom elektrickej energie v rámci celého územia Slovenskej republiky, napr. v prípade náhlym zmenám počasia, alebo kupovaniu vyrovnávajúcej energie zo zahraničia za veľmi vysokú cenu. Tým sa predmetný systém stane ekonomicky rýchlo návratným a zaujímavým pre investorov.

Realizáciou projektu sa sleduje dosiahnutie nasledovných cieľov pre využitie výsledkov projektu v reálnej praxi:

Krátkodobý cieľ: Využívanie poznatkov získaných priemyselným výskumom pre zostavenie nového postupu dodávky el. energie z OZE na regionálnej úrovni u malých a stredných podnikateľov pri inštalácií elektrárni využívajúcich obnoviteľné zdroje slnko a vietor pri menších a stredných inštaláciách. Zverejňovanie výsledkov výskumu do povedomia verejnosti, ako základ budúceho výskumu a vývoja v oblasti využitia OZE.

Dlhodobý cieľ: Využívanie poznatkov získaných priemyselným výskumom pre zostavenie nového postupu akumulácie a dodávky el. energie na národnej úrovni pre zabezpečenie stability prenosovej sústavy a vyrovnanej dodávky elektrickej energie a zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky, postupne na úrovni dodávateľa el. energie, následné využitie v Európskej únií.

 

l_spat_na_zaciatok